tiistai 14. elokuuta 2012

Opinnäytetyö alle kouluikäisen suuritarpeisuuden tunnistamisesta

Vauvan tai pienen lapsen suuritarpeisuudesta on tehty hyvin vähän suomenkielisiä opinnäytteitä. Myös suuritarpeisuus ilmiönä on Suomessa vielä melko tuntematon. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on nyt valmistunut opinnäytetyö alla kouluikäisen lapsen suuritarpeisuuden tunnistamisesta ja vanhempien kokemuksista neuvolasta saamastaan tuesta (Lukkarinen 2013).

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa temperamentiltaan suuritarpeisen alle kouluikäisen lapsen ominaisuuksia sekä sitä, mistä tällaisen temperamentin voi tunnistaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös vanhempien kokemuksia siitä, millaista tukea he ovat saaneet suuritarpeisten alle kouluikäisten lastensa kanssa lastenneuvoloiden terveydenhoitajilta. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaista tukea vanhemmat toivoisivat neuvolan antavan silloin, kun perheessä on temperamentiltaan suuritarpeinen lapsi. Tarkoituksena oli myös tuoda suuritarpeisuus-termiä yleiseen tietouteen.

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselyä. Kysely toteutettiin alle kouluikäisten suuritarpeisten lasten vanhemmille vertaistukilistan kautta. Vastauksia vanhemmilta saatiin 7 kappaletta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönerittelyn menetelmällä.

Tutkimustulosten mukaan suuritarpeinen temperamentti koostuu monesta eri piirteestä, joita ovat muun muassa yleinen herkkyys ja intensiivinen ilmaisutapa. Vanhemmat olivat saaneet neuvolasta tukea joko osittain, täysin tai eivät ollenkaan. Vanhemmat ehdottivat, että terveydenhoitaja tukisi suuritarpeisen lapsen vanhempia mm. kuuntelemalla avoimesti sekä antamalla konkreettista apua haastavassa arkielämässä.

Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että suuritarpeisen temperamentin tunnistaminen edellyttää terveydenhoitajilta asiantuntemusta sekä erityistä herkkyyttä kuunnella vanhempia. Suuritarpeisen lapsen vanhempien tukemisessa olisi tärkeää ymmärtää lapsen temperamenttia sekä osata auttaa perhettä luottamaan omiin kykyihinsä. Valmistunutta pro gradu -tutkimusta voidaan käyttää koulutusmateriaalina terveydenhoitajien koulutuksessa.


Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille - olette olleet mukana vaikuttamassa siihen, että suuritarpeisuus tulee ilmiönä nykyistä tunnetummaksi! Valmiin opinnäytetyön pääsee lukemaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden Theseus-verkkokirjaston kautta. Suora linkki verkkojulkaisuun löytyy tästä.

Julkaistu 14.08.2012, päivitetty 04.06.2013.

Ei kommentteja: